การเลือกชุดกรองลมตามความเหมาะสมและการใช้งาน

ชุดกรองลม คือตัวปรับคุณภาพลม, ตัวดักฝุ่น, ตัวดักน้ำในลม จึงมีความสำคัญต่อระบบลมที่เราจะนำไปใช้งาน เพราะหากในระบบลมมีน้ำที่เกิดจากความชื้นและความร้อนจากการอัดอากาศข้าสู่ระบบลม อาจส่งผลต่อการใช้งาน อายุของอุปกรณ์ และการทำให้อุปกรณ์ต่างๆลดคุณภาพในการทำงานลงได้ เช่น การเกิดสนิม ดั้งนั้นเราจึงควรเลือกใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ชุดกรองลม หรือชุดปรับคุณภาพลมตามความเหมาะสมและการใช้งาน

ชุดกรองลมดักน้ำประกอบด้วย
1.Air Filter (F) ตัวกรองลมดักน้ำ หรือ ตัวดักฝุ่นที่ปนเปื้อนมากับลม ทำหน้าที่ดักรับฝุ่นที่เข้ามาในระบบอัดอากาศ ซึ่งจะมีทั้งความชื้น ความร้อน และฝุ่นละอองต่างๆมากมายเข้ามาอยู่ในถังเก็บลม ฉะนั้นการที่จะนำลมออกไปใช้งาน ควรมีตัวกรองลมดักน้ำ ชุดปรับปรุงคุณภาพลม เพื่อลมที่เรานำไปใช้งานนั้นมีความสะอาดและไม่มีน้ำเข้าไปปนเปื่อนกับลม ชุดกรองลมดักน้ำ ตัวกรองฝุ่น หรือชุดปรับคุณภาพลมจะมี Filter ใช้เลือกใช้งานอยู่ 3ประเภทหลักๆ

2.Pressure Regulator (R) ตัวปรับแรงดันลม ตัวควบคุมแรงลม ทำหน้าที่ปรับความดันลม แรงลม ก่อนที่เราจะนำลมที่ได้ไปใช้งานต่างๆ เพื่อความคงที่ของแรงลมและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่อพ่วงเกิดการกระชากและเสียหายได้ เช่น วาล์วควบคุมทิศทางหรือกระบอกลมต่างๆ โดยทั่วไป ตัวปรับแรงดันลม ตัวควบคุมแรงดัน (Pressure Regulator) จะมาพร้อมเกจ์วัดแสดงค่าแรงลมที่ไปใช้งานมาด้วย และยังสามารถนำเพรสเชอร์สวิทซ์ AirTAC รุ่น DPS Series มาต่อพ่วงเพื่อควบคุมและแสดงค่าแบบติจิตอลได้

3.Lubricator (L) ตัวจ่ายน้ำมัน ตัวผสมน้ำมันเข้าในระบบลม ซึ่งในระบบลมนั้น หากถ้าเราต้องการลมไปควบคุมพวกวาล์วต่างๆ แล้วนั้น ตัว Lubricator นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะตัวจ่ายน้ำมันหรือตัวผสมน้ำมันจะทำหน้าที่ฉีดหรือจ่ายน้ำมันเข้าในระบบลมที่นำไปใช้งาน โดยจะจ่ายแบบเป็นละอองที่เล็กมาก เพื่อไปหล่อเลี้ยงในระบบกลไกของวาล์วที่เราใช้งานทำให้มีความลื่น ลดการสึกหลอ และเพื่อความสมบูรณ์ในการทำงานของระบบวาล์วต่างๆอีกด้วย